aai
 
[BLOG] Stand van zaken Corona voor HR - medio juli 2020
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
Stand van zaken Corona voor HR medio juli 2020

Waar gebeurd verhaal:

Een werknemer komt terug van een zakenreis voor een bekend Zweeds (Chinees...) autobedrijf in Göteborg. De dag voor zijn terugvlucht vertelt zijn vrouw via telefoon dat Zweden plots "rood" gekleurd werd voor Corona. Terug in België diende hij in quarantaine te gaan voor 2 weken en die periode dan thuis te blijven. Maar als productie expert moet hij ter plaatste in de fabriek werken in België. Misschien kan hij een paar dagen thuis werken ter voorbereiding, maar wat nadien? Zijn vakantiedagen zijn quasi allemaal gepland voor augustus, met een geboekte reis. Hij krijgt dan te horen dat hij dan maar onbetaald verlof moet opnemen. Wat hem financieel niet goed uitkomt. Maar de wolken trokken een beetje weg, want...:

De wetgeving en Corona-richtlijnen veranderen constant!

Enkele voorbeelden hiervan de laatste weken, chronologisch in de tijd:

Sinds 22/06/2020 schort de werkloosheid overmacht wegens Corona een opzegtermijn (ingeleid door de werkgever) nu wél op. In de periode daarvoor was dit niet het geval. Een "goedkopere" opzegtermijn laten doorlopen is sinds 22/6 dus niet meer mogelijk. Gelukkig voor sommige werkgevers heeft de Raad Van State de initieel voorziene retroactiviteit van deze wetswijziging evenwel verworpen.

Eind juni werden de steunmaatregelen Corona ouderschapsverlof verlengd tot eind september 2020. Maar de communicaties, bijsturingen en overgangsmaatregelen zijn complex. Samengevat: de uitkering corona-ouderschapsverlof in de privé is iets lager dan deze bij gewoon ouderschapverlof, tenzij in specifieke gevallen zoals een alleenwonende ouder met kinderen of ingeval kinderen met een beperking. Anderzijds wordt het corona-ouderschapsverlof niet afgetrokken van het krediet op gewoon ouderschapsverlof. De werkgever moet hier wel zijn toelating geven, het is dus geen recht.

Sinds 03/07/2020 wordt de toepassing van Corona-maatregelen in bedrijven ook gecontroleerd door andere inspectiediensten dan de Toezicht Welzijn op het Werk (TWW). Ook de Toezicht op Sociale Wetten (TSW), de RSZ en andere diensten kregen nu deze bevoegdheid. Dit is geen goed nieuws voor Kmo's, want "en passant" gaan ze tegelijk vaak ook hun andere klassieke controles uitvoeren zoals sociale documenten, overuren, kosten eigen aan de werkgever, voordeel alle aard, noem maar op. Met het groeiend gat in de begroting staan ze onder druk om deze mee te dichten, zogezegd o.b.v. "sociale fraude". HRcheckup zal des te meer de Kmo's moeten beschermen tegen zo een "sociaal'-economisch bloedbad.

In deze context is er mogelijks extra onweer op komst. Een arrest van het Europese Hof van Justitie stelde op 14 mei 2019 dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de minimale rusttijden en de maximale arbeidsduur worden gerespecteerd. Recent volgde een arrest van het Arbeidshof van Brussel waarbij een ontslagen werkneemster overuren uitbetaald kreeg, ook al kon ze de overuren niet formeel bewijzen. De werkgever moet maar een objectief en betrouwbaar tijdsregistratiesysteem hebben, zo vond de rechter. Volgens de huidige Belgische wetgeving is tijdsregistratie echter alleen verplicht bij glijdende uurroosters en afwijkende deeltijdse roosters (of voor deze laatste via een papieren afwijkingsregister). Maar dit arrest kan wel een precedent betekenen omdat men hier de bewijslast bij de werkgever legt. Betekent dit dat tijdsregistratie voortaan verplicht wordt? Dat is nog onduidelijk en moet geval per geval bekeken worden. Dit hoeft echter ook niet een klassiek badgesysteem te zijn: dit kan ook via een PC-tool, op papier, een App, track & trace, etc. Contacteer ons voor creatieve en preventieve tips en oplossingen op maat.

Per 13/07/2020 volstaat het niet meer om enkel de aangifte van werkloosheid overmacht wegens Corona op het einde van de maand te doen. De werknemer moet sinds 13/7 ook een individuele melding van de corona-werkloosheid ontvangen. Dat mag per telefoon, maar schriftelijk, via mail, via een App of via sms is beter. Want als er discussie is, en men kan niet aantonen dat aan de meldingsplicht voldaan werd, riskeert de werkgever te moeten betalen voor de dagen corona-werkloosheid. Denk bv. aan iemand die op verlof gaat tijdens een corona-werkloosheid, tegen de lamp loopt omdat dit niet mag, maar nadien beweert van niets te weten. Dit pleit ook voor een formeel verlofaanvraagsysteem en de toepassing van de juiste procedures voor elke collectieve sluiting.

Reisadviezen en quarantaine zoals in bovenvermelde case. Los van zakenreizen is de (hoofd)vakantie voor velen in aantocht of al ingeleid. We moedigen iedereen aan om zich blijvend te informeren over de evoluties van de reisadviezen, deze nauwgezet op te volgen en geen onnodige risico's te nemen. Mocht een werknemer bij terugkeer onder quarantaine worden geplaatst, maar die wel arbeidsgeschikt is, dan kan hij sinds 13/07/2020 een "quarantainegetuigschrift" bekomen bij zijn arts. Dit kan afgeleverd worden als ze wel arbeidsgeschikt zijn, maar zich niet naar hun werkplek kunnen begeven omdat ze in nauw contact zijn geweest met een persoon die besmet is met covid-19, ze zelf besmet zijn maar geen symptomen vertonen of hun medische situatie een risico is (bv. omwille van een verzwakt immuunsysteem). Als er geen thuiswerk mogelijk, is kan de werknemer alsnog een deelinkomende tijdelijke werkloosheid overmacht Corona bekomen.

Voor al deze zaken voorzie je best een goede interne communicatie naar alle werknemers toe, om hen optimaal te informeren over alles rond Corona-werkloosheid. Bv. de impact op zijn nettoloon, wat hij moet doen om de uitkeringen te ontvangen, wat ingeval van ziekte, deeltijdse Corona werkloosheid, elders bijklussen, mag hij een dagje naar zee tijdens een Corona-werkloosheid, wat ingeval collectieve vakantie, kan hij alsnog toch opgeroepen worden, etc. Aan onze klanten kunnen we hiervoor een communicatie document op maat aanleveren.

Voor zelfstandigen en zaakvoerders nog een tip: een eventuele hinderpremie voor juli en augustus zal wat meer bewijsvoering vergen. Consulteer je sociaal verzekeringsfonds!

Alle bovenstaande adviezen kunnen echter nog dag na dag evolueren. Als je dit leest is er ondertussen misschien weer al iets gewijzigd...
Opgelet: telefoon- en adreswijziging HRcheckup::


    Lange Violettestraat 68/1, 9000 Gent

    Nieuwe GSM: 0468 43 86 10


    We begeleiden hiervoor onze klanten 7 dagen op 7. Zelfs HRcheckup audits met opleveringen kunnen we nu grotendeels van op afstand. Corona-conform en financieel haalbaar door KMOP-subsidies of abonnement kortingen. Onze aanpak zal voor u zeker besparend werkend en uw nachtrust verbeteren...